آموزش حرکات عضلات سینه

دسته بندی حرکات
دسته بندی حرکات
محل تمرین
محل تمرین
وضعیت حرکت
وضعیت حرکت
تجهیزات
تجهیزات
نوع تمرین
نوع تمرین
حرکت ۸۴۵
حرکت ۸۶۳
حرکت ۸۶۲
حرکت ۴۷۰
حرکت ۴۶۸
دسته بندی حرکات
دسته بندی حرکات
محل تمرین
محل تمرین
وضعیت حرکت
وضعیت حرکت
نوع تمرین
تجهیزات
تجهیزات
نوع تمرین

آموزش حرکات عضلات سینه – عضلات سینه به انگلیسی Pectoral muscles ماهیچه هایی هستند که سینه انسان را به استخوان های بازو و سرشانه متصل می‌کند.
بسیاری از حرکات موجود در بدنسازی عضله هدف مشخصی دارند و در کنار آن‌ها حرکاتی هستند که چند مفصلی می‌باشند و عضلات دیگر را درگیر می‌کنند.