عضله مایل خارجی شکم (EXTERNAL OBLIQUE)

آنچه در این مقاله میخوانید
عضله مایل خارجی شکم
عضله مایل خارجی شکم (EXTERNAL OBLIQUE)
آنچه در این مقاله میخوانید

عملکرد درونگرا عضله مایل خارجی شکم (EXTERNAL OBLIQUE)

شتاب دهنده خم شدگی ستون فقرات، خم شدگی جانبی و چرخش ستون تنه به صورت درونگرا

عملکرد برونگرا ماهیچه مایل خارجی شکم

کند کننده کشش ستون فقرات، خم شدگی جانبی و چرخش به صورت برونگرا

عملکرد ایزومتریک

پایدار نگه داشتن عضلات کمری و لگنی به صورت ایزومتریک

عضله مایل خارجی شکم

 

EXTERNAL OBLIQUE

Concentric Function

Concentrically accelerates spinal flexion, lateral flexion, and contralateral rotation

Eccentric Function

Eccentrically decelerates spinal extension, lateral flexion, and rotation

Isometric Function

Isometrically stabilizes the lumbo-pelvic-hip complex

 

اشتراک گذاری:

مقالات مرتبط