عضلات راست شکمی (Rectus Abdominis)

آنچه در این مقاله میخوانید
عضلات راست شکمی
عضلات راست شکمی (Rectus Abdominis)
آنچه در این مقاله میخوانید

عملکرد درونگرا عضلات راست شکمی (Rectus Abdominis)

شتاب دهنده خم شدگی ستون فقرات، خم شدگی جانبی و چرخش به صورت درونگرا

عضلات راست شکمی
عملکرد برونگرا ماهیچه راست شکمی (Rectus Abdominis)

کند کننده کشش ستون فقرات، خم شدگی جانبی و چرخش به صورت برونگرا

عملکرد ایزومتریک

پایدار نگه داشتن عضلات کمری-لگنی به صورت ایزومتریک

عضلات راست شکمی

 

RECTUS ABDOMINIS

Concentric Function

 Concentrically accelerates spinal flexion, lateral flexion, and rotation

Eccentric Function

Eccentrically decelerates spinal extension, lateral flexion, and rotation

Isometric Function

 Isometrically stabilizes the lumbo-pelvic-hip complex

اشتراک گذاری:

مقالات مرتبط