Wrist Circle

عضله اصلی حرکت:

ساعد

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

860

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ایستاده یا نشسته دست های خود را از آرنج 90 درجه خم کنید طوری که بازوها هم راستا با بالاتنه و عمود ، ساعد افقی باشد.حال مچ دست ها را به صورت دایره ای بچرخانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید