Wrist Adduction

عضله اصلی حرکت:

ساعد

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

364

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آهسته و کنترل شده.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ایستاده یا نشسته بازوی خودتون رو به تنه بچسبونید و زاویه ساعد و بازو 90 درجه باشد.کف دست رو به داخل باشد.ساعد و بازو را ثابت نگه داشته و مچ را بالا و پایین کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید