آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

پهلو چرخش به طرفین خوابیده (پا صاف بالا)

Wipers (straight leg)

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

570

نام دیگر حرکت:

مسگری خوابیده پاصاف

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به پشت دراز بکشید و دستان خود را مستقیم به طرفین قرار دهید تا بدن در طول تمرین ثابت بماند.
سپس ، پاها را با زاویه 90 درجه خم کنید و در حالی که از بازوها برای تعادل استفاده می کنید ، آنها را به سمت چپ بچرخانید.
اکنون ، پاها را به سمت راست بچرخانید

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به طرفین می چرخید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)