Weighted Svend Press

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

394

نام دیگر حرکت:

پرس میان سینه با صفحه وزنه

caution

نکات و خطا ها

دست ها بالا و پایین نمیروند و فقط در راستای افقی باز و بسته می شوند.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید با کف دو دست خود یک صفحه وزنه کوچک را بگیرید.دست ها را جلوی سینه خود قرار بدین.در جهت عمود بر سینه ی خود صاف کنید کمی مکث کرده و به سمت سینه خود برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دست ها را صاف میکنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دست ها را جمع میکنید نفس بکشید(دم)