Weighted Standing Twist

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

485

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و با دو دست خود یک صفحه وزنه را جلوی شکم خودتون نگه دارید.سپس به صورت تناوبی به طرفین خود بچرخید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به طرفین می چرخید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)