Weighted Lying Neck Flexion

عضله اصلی حرکت:

گردن

عضلات کمکی:

ذوزنقه

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

1

نام دیگر حرکت:

گردن خوابیده با وزنه

caution

نکات و خطا ها

از انجام هرگونه حرکت اضافی خودداری کنید و سرعت اجرای حرکت بسیار کم.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی یک نیمکت صاف دراز بکشید، به‌گونه‌ای که صورت شما رو به بالا باشد. یک صفحه را در بالای پیشانی خود نگه‌ دارید. نکته: شما باید خود را به‌گونه‌ای نگه ‌دارید که سرشانه‌های شما اندکی بالاتر از انتهای نیمکت صاف باشند، تا عضلات ذوزنقه‌ای، گردن و سر بیرون از نیمکت باشند. این حالت آغازین حرکت است.
صفحه را در مقابل پیشانی خود نگه‌داشته و سر خود را به آرامی به صورت نیم دایره پایین آورده. سر خود را به حالت نیم دایره به حالت آغازین بازگردانید. به مدت یک ثانیه در این حالت باقی بمانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

با بردن سر خود به پایین نفس بکشید(دم) و با بالا اوردن وزنه نفس خود را آزاد کنید(بازدم)