Weighted decline crunch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

483

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی نیمکت بنشینید و پاها را زیر غلتک قرار دهید. با دستان خود یک صفحه وزنه را بغل بگیرید.
تا جایی که می توانید به سمت عقب حرکت کنید تا کمرتان پشتی دستگاه را حس کند وسپس بلند شود.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)