آموزش حرکات, آموزش حرکات هوازی

راه رفتن روی تردمیل با شیب مثبت

Walking on Incline Treadmill

عضله اصلی حرکت:

*

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

906

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

به هیچ عنوان دست گیره های کنار و جلوی تردمیل را نگیرید و فکر کنید در فضای باز می دوید.گردن در راستای ستون فقرات باشد.قوز نکنید و سر و سینه را بالا نگه دارید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی تردمیل بایستید و سرعت و شیب مورد نظتان را انتخاب کرده و سر و سینه را بالا نگه داشته و شروع به راه رفتن کنید. دست ها کنار بدن با پای مخالف هماهنگ هستند و جلو و عقب می روند.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید