Vibrate Plate Plank

عضله اصلی حرکت:

ساعد – دلتوئید (سرشانه) – سه سر بازویی (پشت بازو) – شکم

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

861

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دست ها را روی دستگاه ویبره قرار داده و حالت پلانک پاها را روی زمین بگذارید و بالاتنه را تحت کشش پویا قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید