آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا

هک اسکوات قائم

Vertical Hack Squat

عضله اصلی حرکت:

چهارسر ران

عضلات کمکی:

سرینی – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

684

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

زانوها قفل نمی شوند .گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای انجام تمرین با استفاده از این دستگاه، ابتدا باید وزنه مناسب را روی دستگاه بگذارید سپس به پشت روی دستگاه بایستید. به طوری که سرشانه ها روی قسمت تعبیه شده قرار گیرند.
سپس پاها را به اندازه عرض شانه ها باز نمایید. مانند حرکت اسکوات زانوها را خم کرده و از سمت باسن بشینید تا جایی که زاویه زانوها تقریبا 90 درجه شود. در طول تمرین از صاف بودن سر خود و جدا نشدن کمر از دستگاه، مطمئن شوید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)