آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

وی آپ + تو تاچ

V up Double Crunch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

618

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین دراز بکشید و دست و پاها را با فاصله و به صورت کشیده معلق در هوا نگه دارید.
با انقباض عضلات شکم به صورت هم زمان دست و پاها را جمع کنید و به هم دیگر برسانید،در همین حالت با دستان خود انگشتان پای خود را لمس کنید و آهسته به نقطه شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)