Twisting Crunch (arms straight)

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

560

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

طاق باز دراز بکشید در حالیکه زانو ها خم و پاشنه ها در نزدیک ترین حالت به سرینی قرار دارد. پاها به عرض لگن باز و دست ها صاف و کشیده باشند.
شانه ها را از زمین به سمت قسمت پایینی کمر بلند کنید (ناحیه کمر) دست ها کشیده به سمت زانو ها باشد و به سمت چپ و راست بچرخانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید