آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

دراز نشست همراه با چرخش تنه (تنه روی زمین و پا روی نیمکت)

Twist Sit up

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

612

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین دراز بکشید و پاهای خود را به صورت 90 درجه روی نیمکت قرار دهید.
دست ها را پشت گردن گذاشته و بالا تنه خود را از زمین بلند کنید و همزمان با بالا آمدن به طرفین بچرخید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)