Trap Bar Deadlift

عضله اصلی حرکت:

چهارسر ران

عضلات کمکی:

سرینی – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

666

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

به طور کلی حین اجرای این حرکت زانو ها نباید از انگشت شست پا جلوتر بزند ولی بستگی به آناتومی داشته و در بعضی شرایط مثلا اگر قد بلند و دارای پاهای بلند و کشیده هستین اگر کمی هم جلو بزند ایرادی ندارد.
گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

وزنه مناسب را به هالتر هکس اضافه کنید. در مرکز هالتر قرارگرفته و هر دودسته را بگیرید.
باسن را پایین آورده، به جلو نگاه کرده و سینه را بالا نگه‌دارید.
برای آغاز حرکت، پاشنه‌ها را به زمین فشار داده، زانوها و باسن را بکشید. هرگز پشت خود را خم (قوز) نکنید.
پس از تکمیل حرکت، وزنه را به شکل کنترل‌شده به زمین برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)