Swimmer Kicks

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ

عضلات کمکی:

سرینی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

772

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین به سمت سینه دراز بکشید و دست های خود را کنار بدنتان بچسبانید.
پاهای خود را به صورت تناوبی مانند یک شناگر بدون اینکه زانوها خم شود بالا و پایین کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید