Superman Push up

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

441

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

آرنج و زانو خم نمیشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع کف دست ها و نوک انگشتان پا را روی زمین بگذارید.دست ها کاملا کشیده رو به جلو و در راستای بدنتون باشد.
در همین حالت بدون اینکه آرنج ها و زانوتون رو خم کنید کف دست ها را به زمین فشار داده و تنه خود را از زمین بلند کنید.همین مسیر را به حالت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)