Sumo Deadlift High-Pull

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ – چهار سر ران – دلتوئید(سرشانه)

عضلات کمکی:

پشت – ساق – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

828

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

در قسمت بالای حرکت آرنج ها باید بالاتر از مچ دست باشد.گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و یک هالتر را در دست بگیرید ( کف دست ها رو به خودتون باشد) پاها را دوبرابر عرض شانه ها باز کنید و پنجه های پا با زاویه تقریبا 30-40 درجه به سمت خارج باشد.سپس حالت اسکوات پایین نشسته و بالا بیایید و به هنگام بالا آمدن حرکت کول هالتر را انجام دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع برمیگردید نفس بکشید(دم)