Starfish Crunch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

572

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین دراز بکشید و دست و پاهای خود را صاف بکشید.
یک پای خود را بلند کنید و با دست مخالف خود به سمت انگشت پای خود برسید.
قبل از بازگشت به وضعیت شروع و تغییر وضعیت دست و پاها ،مکث کنید و به وضعیت شروع بگردید و این حرکت را تناوبی اجرا کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)