Standing reach up back rotation stretch

عضله اصلی حرکت:

پشت

عضلات کمکی:

سینه

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

837

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید ، دست ها را حالت بسته بالای سر و پشت گردن نگه داشته و به طرفین خم شده و تحت کشش پویا و یا ایستا با توجه به برنامه خود قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید