آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سینه, آموزش حرکات کششی

کشش سینه ایستاده تک دست روی دیوار

Standing one arm chest stretch

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

862

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و کف یک دست خود را روی دیوار قرار دهید. حال سعی کنید کل دست را روی دیوار قرار داده و عضلا ت سینه را تحت کشش پویا و یا ایستا با توجه به برنامه خود قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید