Standing Kickback

عضله اصلی حرکت:

سرینی

عضلات کمکی:

همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

784

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و یک ستون یا تکیه گاه را با دستان خود بگیرید ( برای سختی بیشتر می توانید یک هالتر بدون وزنه را عمودی روی زمین گذاشته و هالتر را به عنوان تکیه گاه انتخاب کنید)
سپس یک پای خود را عقب برده و لگد بزنید . در بالا ترین نقطه مکث کرده و پای خود را آهسته و کنترل شده به وضعیت شروع برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پای خود را به عقب خم می کنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)