Standing Biceps Reverse wide Grip Cable Curl

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

268

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید. فقط ساعد‌‌ها باید حرکت داشته باشند و بخش فوقانی دست باید ثابت باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

جلوی دستگاه سیم کش ایستاده و با فاصله 20 الی 30 سانتی مترمیله بلند را نگه دارید.کف دست ها رو به پایین باشد.فاصله دست ها از هم بیشتر از عرض شانه باشد.
آرنج‌ها باید در کنار پهلو کنترل شده باشند.
کابل را به سمت بالا ببرید.
در همان مسیر اجازه می دهیم تا میله آهسته به سمت پایین بیاید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی میله را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی میله را پایین می آورید نفس بکشید(دم)