Standing Arms Flinging

عضله اصلی حرکت:

دلتوئید (سرشانه)

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

857

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و انگشتان خود را روی سینه بگذارید طوری که آرنج ها هم راستا با سرشانه باشند. سپس در همین وضعیت آرنج ها را در جهت عمود بالا و پایین ببرید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید