Spine (Lumbar) Flexion

عضله اصلی حرکت:

پشت

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

847

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

زانوها خم نمیشوند . اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و دست ها را صاف و کشیده در حالت خنثی کنار بدن نگه دارید.سپس از ناحیه کمر به سمت جلو و پایین خم شده و سعی کنید با توک انگشتان دست نوک انگشتان پای خود را لمس کرده و عضلات پشت را تحت کشش پویا و یا ایستا با توجه به برنامه خود قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید