آموزش حرکات, آموزش حرکات کششی

کشش ستون فقرات روی توپ تمرینی

Spinal Stretch (on Training ball)

عضله اصلی حرکت:

پشت

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

868

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی توپ تمرینی بنشینید و دست ها را پشت گردن قرار داده و به صورت تناوبی آرنج دست را به زانوی مخالف زده و به وضعیت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید