Spell Caster Dumbbell

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

484

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک جفت دمبل را در دست گرفته و بایستید. پاها را بیشتر از عرض شانه بازکرده و زانوها را صاف نگه‌دارید. این وضعیت شروع است.
حرکت را با چرخش بالاتنه و کشیدن دمبل‌ها به یک‌طرف بدن و در نزدیکی باسن آغاز کنید.
دست‌ها را صاف و دمبل‌ها را موازی با زمین نگه‌دارید. با چرخش مجدد بالاتنه، دمبل‌ها را به سمت مخالف حرکت دهید.
حرکت را با همین تناوب و با چرخیدن از یک سمت به سمت دیگر ادامه دهید تا ست به پایان برسد.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به طرفین می چرخید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)