Smith Wide Grip Seated Shoulder Press

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

179

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حین حرکت، کمرتان را صاف نگه دارید و مچ های دستتان را خم نکنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع، یک نیمکت صاف (ترجیحاً دارای تکیه‌گاه پشتی) را زیر دستگاه اسمیت قرار دهید. هالتر را در ارتفاعی قرار دهید که در صورت دراز کشیدن بر روی نیمکت، با دراز کردن دست‌ها بتوانید به هالتر برسید.
زمانی که ارتفاع مناسب را تنظیم کردید، اندکی پشت‌تر از هالتر بنشینید تا خطی فرضی از بینی تا هالتر تشکیل دهید. پاهای شما باید ثابت باشند. با کف دست‌ها به سمت بیرون، هالتر را بگیرید. هالتر را بلند کرده و دست‌های خود را کاملاً بازکنید. این حالت آغازین حرکت است.
هالتر را تا ارتفاع چانه پایین بیاورید.
سپس هالتر را مجدداً به حالت آغازین برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین می آورید نفس بکشید(دم)