Smith kneeling rear kick

عضله اصلی حرکت:

سرینی

عضلات کمکی:

همسترینگ – فیله

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

746

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دستان و یک پای خود را ، بر روی مت قرار دهید.
(نزدیک دستگاه) زانوی پای مخالف را خم کنید و اندکی از روی زمین بلند کنید و کف پایتان را به میله هالتر بچسبانید .
میله هالتر را به سمت بالا فشار دهید تا زانو و تنه تان تقریبا در یک راستا قرار گیرند.
هنگام پایین آوردن میله هالتر ،عمل دم و هنگام فشار دادن آن به سمت بالا،عمل بازدم را انجام دهید

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را با پای خود بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین و به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)