آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات لگن

پل باسن با اسمیت روی میز

Smith Hip Thrust

عضله اصلی حرکت:

سرینی

عضلات کمکی:

همسترینگ – فیله

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

744

نام دیگر حرکت:

هیپ تراست اسمیت روی نیمکت

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای قرارگیری در نقطه شروع حرکت هیپ تراست با هالتر بر روی زمین بنشینید ، به گونه ای که نیمکت پشت سر شما قرار داشته باشد. و خودتون زیر هالتر دستگاه اسمیت باشید.
ارتفاع هالتر را تنظیم کنید.
اگر از پد دور هالتر استفاده کنید در انجام این تمرین کمتر اذیت خواهید شد. جای خود را تنظیم کنید تا هالتر دقیقا بالای لگن قرار بگیرد و سپس به نیمکت تکیه دهید ، به گونه ای که پس از قرار دادن دست ها سرشانه ها بالای آن قرار بگیرند.
با بلند کردن لگن هالتر را بالا ببرید. بدن و وزن شما باید با ثابت نگه داشتن سرشانه ها و پاها ثابت باقی بماند.
تا جایی که می توانید تمرین هیپ تراست با هالتر را تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)