Smith Hex Press Chest

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

425

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت مچ دست ثابت. بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک نیمکت صاف زیر دستگاه اسمیت به موازات هالتر قرار میدیم. ارتفاع هالتر را تا جایی که بتوانیم به صورت خوابیده روی میز دست ها را صاف کنیم تنظیم میکنیم.وزنه مورد نظر را روی هالتر قرار میدیم.
یک دستگیره ی V شکل برمیداریم و دور میله هالتر میندازیم طوری که دو راس آن روو به بالا باشد.سپس روی میز میخوابیم و دستگیره را با دو دست گرفته و کاملا آهسته و کنترل شده هالتر را پایین می آوریم تا دستگیره نزدیک قفسه سینه شود.
کمی در این نقطه مکث کرده و به سمت بالا برمیگردیم.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را به سمت بالا میکشید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین میبرید نفس بکشید(دم)