Smith Decline Bench-Press Chest

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

405

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت مچ دست ثابت بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

نیمکت زیرسینه (شیب منفی) را طوری زیر پایه نگه‌‌دارنده هالتر قرار دهید تا میله دقیقاً بر روی قفسه سینه شما قرار گیرد. وزنه‌‌های مناسب را بر روی میله قرار داده و سپس بر روی نیمکت دراز بکشید.
میله را بچرخانید تا از روی پایه نگه‌‌دارنده جدا کنید. پشت شما باید اندکی خمیده بوده و کتف‌‌های شما به سمت داخل باشند. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
حرکت را با خم کردن بازوهای خود آغاز کرده و میله را به سمت سینه خود پایین بیاورید.
اندکی توقف کرده و سپس بازوهای خود را بازکنید تا وزنه را مجدداً به حالت آغازین بازگردانید.
بعد از انجام حرکت با تعداد تکرار پیشنهادی، میله را بچرخانید تا آن را بر روی پایه نگه‌‌دارنده قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین می آورید نفس بکشید(دم)