آموزش حرکات, آموزش حرکات کششی

کشش به طرفین دست باز در حالت ایستاده

Slopes Towards Stretch

عضله اصلی حرکت:

پشت

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

836

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید ، دست ها را کنار بدن کشیده قرار دهید.به پهلو خم شده و دست را نیز همزمان با خم شدن بالا به سمت طرفین برده و تحت کشش پویا و یا ایستا با توجه به برنامه خود قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید