Sliding Leg Curl on Floor with Towel

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ

عضلات کمکی:

سرینی – شکم

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

794

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

سعی کنید فشار روی عضلات همسترینگتان باشد.گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در حالت پل باسن یا همان هیپ تراست روی زمین یک ح.له یا پارچه زیر پاهای خود گذاشته و پای خد را به زمین سر داده تا جایی که پاهایتان صاف شود و سپس به وضعیت شروع حرکت برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پای خود را جمع میکنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)