Sliding Floor Pulldown on Towel

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

119

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد. زانوها زاویه 90 درجه.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین دراز بکشید به طوری که سینه ی خود رو به زمین باشد، دستان خود را بیش از عرض شانه ها باز کنید. یک پارچه یا حوله زیر زانوهای خود قرار بدین. زاویه زانو ها را 90 درجه ثابت نگه دارید و پاهای خود را با فشار کف دستانتان به سمت جلو بکشید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را به سمت جلو میکشید نفس خود را آزاد کنید و وقتی به حالت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید.