Sitting Wide Leg Adductor Stretch

عضله اصلی حرکت:

نزدیک کننده ها – سرینی

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

888

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین بنشینید ( پاها صاف و کشیده بر روی زمین و بالا تنه صاف و عمودی ) پاهای خود را از هم کاملا باز کنید . با کمک دستان و پاشنه پا از زمین کمی بلند شده و عضلات داخل ران را تحت کشش قرار دهید و برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید