Single Straight Leg Stretch

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

873

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

زانوها خم نمیشوند . اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

طاق باز روی زمین دراز بکشید و یکی از پاها را بالا آورده و با دو دست خود پای بالا آمده را نگه دارید و عضلات پشت پا را تحت کشش قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید