آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا, آموزش حرکات کششی

کشش پا خوابیده زانو خم

Single Leg Stretch (bent knee)

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

894

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

طاق باز روی زمین دراز بکشید و یکی از پاها را خم کرده وبالا آورده و با دو دست خود پای بالا آمده را نگه دارید و عضلات پشت پا را تحت کشش قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید

بازگشت به لیست