Single Leg Skater Squat

عضله اصلی حرکت:

چهارسر ران

عضلات کمکی:

سرینی – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

712

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

به طور کلی حین اجرای این حرکت زانو ها نباید از انگشت شست پا جلوتر بزند ولی بستگی به آناتومی داشته و در بعضی شرایط مثلا اگر قد بلند و دارای پاهای بلند و کشیده هستین اگر کمی هم جلو بزند ایرادی ندارد.
گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

پاها را به اندازه عرض لگن باز کنید.وزن خود را به پای غالب منتقل نموده و پای دیگر را اندکی از زمین بلند کنید. گردن را در حالت خنثی و کمر را صاف نگه دارید. اکنون در وضعیت آغاز حرکت هستید.
با راندن باسن به سمت عقب به آرامی پایین بروید. تا حدی پایین بروید که زانوی پای خمیده و معلق کمی به سطح زمین نزدیک شود.
سپس، با فشار اعمال شده از طریق پاشنه پای ثابت به وضعیت آغازین بازگردید. اکنون یک تکرار انجام داده‌‏اید.
حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید؛ سپس پا را تعویض کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)