Sideways Lifts Vertical Turn (straight legs)

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

558

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به صورت طاق باز روی زمین دراز بکشید و پاها را کاملا به سمت بالا بکشید و عمود بر زمین نگه دارید. دست ها را به صورت صاف روی زمین گذاشته .
بدون حرکت پاها (یا پنجه های پا) لگن و کمر خود را به چپ و راست بچرخانید

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید