Side to Side Leg Swings

عضله اصلی حرکت:

دور کننده ها – نزدیک کننده ها

عضلات کمکی:

چهار سر ران – سرینی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

792

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و پای خود را مانند یک آونگ به سمت پای کناری و بالا ببرید و برگردانید به حالت اولیه.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید