Side Punch with Opposite Leg Lift

عضله اصلی حرکت:

سینه – دلتوئید(سرشانه) – چهار سر ران

عضلات کمکی:

همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

823

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و همزمان با مشت زدن به سمت جلو با یک دست، زانوی پای مخالف را بالا بیاورید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پای خود را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع برمیگردید نفس بکشید(دم)