آموزش حرکات, آموزش حرکات ترکیبی

چرخش دایره ای پا خوابیده به پهلو

Side Lying Leg Circle

عضله اصلی حرکت:

سرینی – همسترینگ

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

895

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به پهلو خوابیده و پای بالایی را به صورت دایره ای بچرخانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید