Side Kick Burpee

عضله اصلی حرکت:

دلتوئید(سرشانه) – چهار سر ران – سه سر بازوئی(پشت بازو) – سینه – همسترینگ – شکم

عضلات کمکی:

ساق – پشت

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

819

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ابتدا بدن را کمی به حالت اسکوات درآورید. سپس دستان خود بر روی زمین گذاشته و پاهای خود را عقب بکشید و فشار وارد کنید. اکنون فاز تمرین شنا را کامل کنید و در حالت شنا در پایین مکث کرده و زانوهای خود را به صورت تناوبی در راستای افقی به سمت سینه خود بکشید.
سپس بلافاصله پاهای خود را به حالت اسکوات برگردانید. تا آنجایی که امکان دارد بپرید و به فاز شنا برگردید. این روند را به دقت انجام دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع برمیگردید نفس بکشید(دم)