Side Crunch

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

589

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به صورت تاق باز روی میز دراز کشیده و پا ها را در یک طرف روی هم بگزارید.
دستی که آزاد هست را برای حمایت پشت سر خود و دستی که روی آن قرار گرفته اید را روی شکم برای تثبیت عضلات قرار دهید.
حرکت را با فشار به عضلات شکم و بلند کردن بالا تنه به پهلو آغاز می کنیم.کمی در بالا مکث کرده و به وضعیت شروع برمی گردیم.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)