Side Bend (on Training ball)

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

594

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع نیمه چپ تنه را روی توپ تمرین قرار دهید (دور کمر، مفصل ران و شانه روی توپ باشند).
پاها را به‌صورت ضربدری از روی هم قرار داده و از توپ آویزان باشند، در انتها بغل پاها را روی زمین بگذارید. صفحه وزنه‏‌ای را با دست راست درست در سمت راست سر نگه‌دارید. نکته: دقت کنید که بخش مسطح صفحه روی سر ثابت بماند.
دست چپ را از روی نیم‌‏تنه عبور داده و کف آن را روی عضلات مایل شکمی بگذارید. زاویه مناسبی میان ساعد و بازوی سمت چپ ایجاد کنید. اکنون در وضعیت آغاز حرکت هستید. با خم کردن کمر، نیم‌‏تنه را از پهلو بالا ببرید.
ثانیه‌‏ای انقباض را حفظ کرده وبه‌آرامی پایین آمده تا به وضعیت اولیه بازگردید.
حرکت را به تعداد توصیه‌شده تکرار نمایید.
حرکت را روی سمت دیگر بدن تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)