آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سینه

خم کردن شانه ها

Shoulder Transverse Flexion

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید)

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

472

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و دست ها رو به سمت جانب بالا ببرید سپس بدون اینکه آرنج را خم کنید دستهای خودتون رو در راستای افقی به سمت جلوی بدنتون و جلوی سینه جمع کنید و برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید