Shoulder Transverse Extension

عضله اصلی حرکت:

پشت – سینه

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

845

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و دست های خود را صاف و کشیده جلوی سینه خود نگه دارید و مانند حرکت فلای دست ها را به طرفین باز کرده و به جلو برگردانید و عضلات سینه و پشت را تحت کشش پویا و یا ایستا با توجه به برنامه خود قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید